Contractes: acords legals i garantía de compliment

Un contracte és un acord legal entre dues o més persones. La relació més propera que es pot tenir respecte als contractes legals es en l’àmbit laboral, pero de cara a qualsevol decisió important que suposi una dependència entre les parts implicades es fa necessari redactar un contracte. Com ja s’ha dit, un contracte es un acord, però al tenir un reconeixement legal garanteix el compliment del mateix, de no ser així poden derivar conseqüències legals com multes o detencions.
Els diferents contractes
Parlar de contractes pot generar certa ansietat, ja que es fa comú escoltar comentaris pejoratius sobre “la lletra petita” del mateixos, sobre els buits o estatuts confosos, quan la veritat és que en el transcurs de la vida diària s’obren i tanquen contractes contínuament. Un contracte és doncs, un acord de compromís recíproc en el que s’estableixen acords de qualsevol tipus.
Quan dos amics queden, es comprometen a estar en un lloc concret a una hora específica o quan es paga al pujar a un autobús podriem dir que es genera un contracte en el que es garanteix que el conductor portarà als passatgers al seu destí.  Aquests són exemples quotidians, els contractes implicits; però existeixen altres situacions que requereixen d’una major elaboració.
Els contractes o acords tenen la mateixa validesa tant si són escrits com parlats, pero al moment de portar-los a un jutjat, els contractes verbals son més difícils de comprobar. Per aquest motiu els contractes escrits són més segurs, i per tal de facilitar aquest feina es poden utilitzar les plantilles per a contractes.
Existeixen diferents tipus de plantilles per diferents tipus de contractes; desde la de l’arrendament d’una vivenda fins a un contracte de treball, cada plantilla és diferent.
Contractes de treball
Aquest són els contractes més coneguts i en ells queden especificades les responsabilitats del treballador i de l’empresari. Es tracta d’un tipus de contracte molt específic, ja que d’aquesta manera s’eviten problemes – que qui dóna la feina pugui abusar del treballador o els pagaments tardans-. En aquests contractes queda clar si es poden exigir hores extres o s’han de fer tasques que no han estat pactades desde un principi.
El contracte de treball també evita que el treballador deixi de banda les seves responsabilitats, les faci amb retard i tot i així demani la mateixa retribució. El més important d’un contracte de treball es assegurar que ambdues parts coneguin els seus drets i responsabilitats sense exposar cap ventatja per una de les parts i estipulant les tasques a cumplir.
Per obtenir un bon contracte es pot contratar a un advocat que cobrarà per redactar-lo o bé optar – tal i com hem mencionat abans-, per utilitzar les plantilles de contracte completament gratis i on es poden trobar també plantilles per contracte indefinit, amb durada específica, de relleu, o contractes per a persones amb discapacitat.
Pre contractes
Abans d’establir una relació comercial, de feina o qualsevol tipus d’acord de manera definitiva, es pot optar per un precontracte.
Aquests precontractes funcionen com un pilar per a futures negociacions i és possible contar també amb plantilles online de precontractes de diferents sectors, com un contracte d’arres o senyal, arres penitencials o actes constitutives.
Contractes de lloguer
Es pot entendre el lloguer com la deixa d’un element específic a canvi d’una quantitat de diners establerts. Quan es tracta de lloguer de cotxes i vivenda, l’elaboració d’un contracte de lloguer pot ser perillós, ja que aquest té que redactar-se en funció de les lleis establertes  que regulen el lloguer immobiliari.
Aquestes lleis estan dissenyades per protegir els drets de les parts implicades en el lloguer, tant es tracti del arrendador com del llogater.
Molts llogaters són estafats al signar un contracte de lloguer fraudulent que no garanteix la cobertura de les seves necessitats o dels acords amb els que van decidir llogar la vivenda.
Tanmateix, molts propietaris de vivendes han tingut que soportar maltractes a les seves instal·lacions per haver fet ús d’un contracte no ajustat a les línies bàsiques que s’han de garantir als propietaris.
Els contractes de lloguer tenen l’obligació de complir les normes que estableixen les lleis per aquest tipus de serveis.
Per tal d’evitar estafes s’ha d’establir el temps del lloguer i la renda adecuada. Com a solució als problemes dels contractes de lloguer, es posible accedir a unes plantilles de lloguer completament gratuites, en les que tan sols es tenen que incloure les dades d’identificació, temps i preu – ja que les seves clàusules s’adeqüen a la llei vigent-.
Finalment, els contractes son instruments d’ús diari i els contractes legals tenen el pes de ser un element de prova en un procés judicial, ja que l’incompliment d’un contracte signat  porta com a conseqüència multes o detencions, d’aquí la importància que estiguin redactats d’acord a les lleis vigents.