Artextil

Opinió d’Eugeni Sànchez (ex-secretari-interventor Ajuntament): ‘Què passa realment amb l’Artèxtil?’

ARTICLE D’OPINIÓ
Eugeni Sànchez Castelló, Ex-Secretari-Interventor d’Ajuntament i vilatà de Sabadell.

He llegit aquests dies, molt encuriosit, articles d’opinió de l’actual regidor no adscrit (ex-PSC) senyor Lluís Monge a l’iSabadell així com l’article d’opinió subscrit per l’ex-Regidor de l’Entesa per Sabadell, n’Isidre Soler, ambdós referits a l’Artèxtil.

Haig d’aclarir, en primer lloc, que durant 23 anys (de l’any 1980 a l’any 2003) vaig ser l’assessor jurídic del aleshores president electe del Club Natació Sabadell, essent així que vaig participar en primera persona, jurídicament parlant, en les actuacions que varen portar al Club Natació Sabadell a adquirir les dues naus bessones que hi havia (i hi ha) al costat de l’antic C.N.S. del carrer dels Montcada, així com l’altre nau que des de fa bastants anys ve essent utilitzada esportivament i com a pàrquing pel propi C.N.S. Vull dir amb això que parlo amb coneixement de causa de tot el que va succeir en la requalificació de les esmentades naus que havien estat propietat d’ABB i de CADEMESA.

Realment el Pla General de Sabadell aprovat l’any 1999 va mantenir la qualificació de sòl industrial, no solsament a les naus propietat d’ABB (i de CADEMESA) sinó també a l’Artèxtil amb la finalitat de preservar l’activitat productiva dins la trama urbana.

Una vegada es va procedir a la requalificació de les propietats d’ABB (que ja havien passat, la major part d’elles, a la propietat del Club Natació Sabadell) la propietat de l’Artèxtil va “reclamar” al govern municipal presidit per l’alcalde Manuel Bustos la mateixa requalificació pels seus terrenys, essent així que en data 20 de desembre de 2007 el propi alcalde Bustos va subscriure un conveni urbanístic amb les mercantils ARTEXTIL, S.A. i INMOBILIARIA EUROPEA MANET, S.L. als efectes d’establir les condicions per al desenvolupament urbanístic de l’àmbit.

Curiosament, amb el vot favorable del aleshores regidor del PSC, en Lluís Monge, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28-7-2008 va acordar aprovar inicialment el Projecte de Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell a l’àmbit discontinu format per l’illa d’ARTÈXTIL, S.A. i la parcel.la de dotacions comunitàries situada a l’Avgda. D’Egara (expt.: MPG-48); per tal de fer autèntica memòria, com recomana l’ex-Regidor de l’Entesa Sr. Isidre Soler, he accedit a les actes dels Plens de dates 28-7-2008 i 4-2-2014, dates en que es va aprovar, inicialment i provisional, el Projecte de Modificació puntual del P.G.O.M. de Sabadell a l’àmbit de l’ARTÈXTIL S.A., i en elles consten les següents intervencions que han quedat transcrites literalment:

Per part del portaveu del PSC, Sr. Joan Carles Sánchez: “… la realitat és l’empresa ARTÈXTIL S.A. com moltes altres empreses del tèxtil de la nostra ciutat, no tenen enguany l’activitat que havien tingut, i per tant, el risc que naus d’aquest tipus tinguin un difícil desenvolupament com activitat industrial és una realitat en alguns punts de la ciutat. … La nau de l’ARTÈXTIL S.A. està en una zona estratègica, una zona important també pel que seria la distribució dels equipaments del mapa escolar, …”

“…Nosaltres vam manifestar que s’havia de lligar un acord social amb els representants dels treballadors, cosa que es va realitzar amb els representants de CCOO i de la USOC en el seu moment, i al mateix temps … la necessitat que la Generalitat acceptés part del que és la nau d’ARTÈXTIL S.A. per construir i tirar endavant, allà, un institut, un IES”.

“…Per tant, la possibilitat a curt termini de poder mantenir l’activitat empresarial en aquell edifici, però també d’obtenir sòl suficient per tirar endavant la construcció d’un equipament educatiu i la reversió a públic de les piscines de Nostra Llar, creiem que és motiu suficient, perquè l’interès públic vegi salvaguardats els seus drets, i portem a consideració seva aquesta aprovació inicial de la modificació del Pla “.

Aquests apartats literalment transcrits formen part de les explicacions donades al Ple municipal celebrat el dia 28-7-2008 per part del portaveu del PSC Sr. Joan Carles Sánchez, Ple que amb les abstencions dels grups municipals d’Entesa per Sabadell, ERC i ICV/EUIA, va acordar aprovar inicialment l’esmentada modificació del Pla General a l’àmbit de l’ARTÈXTIL S.A.

Sense cap motivació “aparent”, l’equip de govern encapçalat per l’Alcalde Manuel Bustos amb l’assistència i vot favorable del regidor del PSC (aleshores, sí adscrit) senyor Lluís Monge ), no va elevar a la consideració del Ple municipal l’aprovació provisional del tant esmentat Projecte de Modificació del P.G.O.M. de Sabadell de l’àmbit de l’ARTÈXTIL S.A. fins cinc anys i set mesos més tard; en concret fou el Ple de data 4-2-2014 el que amb sis vots en contra ( els dels grups municipals d’Entesa per Sabadell, ICV i EUIA ) va procedir a l’esmentada aprovació provisional.

Cal destacar que al llarg d’aquests cinc anys i set mesos la propietat de l’àmbit de l’ARTEXTIL S.A. havia canviat, essent en aquell moment la propietària SOLVIA DESENVOLUPAMENT S.L. (empresa adscrita al Banc de Sabadell). I, a més, que en data 4-2-2014 el Tinent d’Alcalde d’Urbanisme que va defensar l’aprovació provisional de l’esmentat Projecte de Modificació del P.G.O. de Sabadell a l’ARTÈXTIL, S.A. era el regidor del PSC Sr. Josep Ayuso.

Cal que el regidor no adscrit, Sr. Lluís Monge es rellegeixi les intervencions que el seu, aleshores portaveu, Sr. Ayuso, va donar al Ple en sessió de data 4-2-2014, i així podrà veure com, jurídicament parlant, és del tot impossible que l’equip de govern municipal actual “es tiri enrere” de tota la “malifeta urbanística que va fer el PSC tramitant i aprovant la Modificació del P.G.O.M. de Sabadell a l’àmbit de l’ARTÈXTIL S.A.”.

Com s’atreveix a dir, al seu article d’opinió, el regidor No adscrit (ex-PSC) senyor Lluís Monge:

“ Ara, amb el nou govern que havia de ser el del canvi, observem que es segueixen fent els mateixos pecats que tant havien criticat quan eren a l’oposició i tornem a veure un Sabadell que no arrenca en l’àmbit industrial, bloquejat en l’àmbit econòmic i que torna a abraçar al totxo com a taula de salvació. …”.

 Jo, senyor Monge, he estat durant 31 anys Secretari-Interventor d’Ajuntament i li ben asseguro que allò que vostès, el PSC, li varen reconèixer a SOLVIA DESENVOLUPAMENT S.L., urbanísticament, a l’àmbit de l’ARTÈXTIL S.A., l’actual equip municipal no li pot prendre sinó és procedint a expropiar tots els drets urbanístics que vostès, i només vostès, li varen reconèixer.

Si us plau, no menteixi a la ciutadania.