Opinió de Núria Aymerich (Gremi Fabricants): ‘Economia productiva i economia circular’

ARTICLE D’OPINIÓ
Núria Aymerich i Rocavert, Secretària General del Gremi de Fabricant i del CIESC.

El desenvolupament econòmic i productiu dels darrers 25 anys ha aportat molts elements d’innovació per les empreses i les persones. En aquest període però, la velocitat que ha imposat la tecnologia ha conduït  -gairebé de forma inconscient- a un model de producció i de consum que ara ja sabem que és insostenible. A banda, de l’impacte negatiu en el medi natural i el corresponent perjudici per la salut i per la vida de les persones.

Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos” és una de les principals iniciatives de l’estratègia Europa 2020 que pretén generar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.  Per aconseguir-ho, s’està gestant un marc polític destinat a dissenyar un model diferent d’economia. Entra amb força l’economia circular, l’economia sostenible, l’economia ecològica, l’ètica en els negocis, la responsabilitat social corporativa…nous conceptes que cal integrar per fonamentar la sostenibilitat del medi natural i social.

La cultura del “fer servir i llençar” ha incrementat el consum irresponsable, tant des del punt de vista econòmic com mediambiental i, l’ús de matèries que generen residus no reciclables va en detriment de la salut del planeta. Podríem pensar que aquesta cultura consumista incrementa la facturació de les empreses i omple de satisfacció al consumidor. I pot ser així, si posem la mirada en el curt termini però, a mig i llarg termini sabem que hem d’afrontar, amb fermesa i responsabilitat, la situació malmesa que hem generat.

L’economia actual està basada en el sistema lineal: extracció, fabricació, utilització i eliminació. És un model que ja ha assolit els seus límits, esgotant recursos naturals i combustibles fòssils, i fent ús d’elements que són altament contaminants. L’economia circular, en canvi, té en compte els impactes mediambientals al llarg de tot el cicle de vida del producte i els integra des de la seva creació. Proposa un nou model de societat que utilitza i optimitza els estocs i els fluxos de materials, energia i residus i, per tant, el seu objectiu és l’eficiència de l’ús dels recursos per donar suport a una economia productiva a l’hora que sostenible.

L’economia circular i l’economia sostenible són generadores d’ocupació, tan per la transformació dels residus en recursos com per la creació de llocs de treball en noves activitats que, fins ara, no s’havien contemplat. És, doncs, el moment de passar a l’acció amb efectivitat i que institucions públiques, socials i empreses facin el pas decisiu.

El món públic té el rol d’informar per fer avançar aquest model. Correspon a l’empresariat implantar canvis efectius per fer un nou model d’economia productiva en el que les empreses siguin  sòlides, creadores d’ocupació, rendibles per garantir inversions, compromeses amb el medi natural i tinguin continuïtat al llarg del temps. Per això, és imprescindible afrontar aquesta nova  etapa evitant l’excés de regulacions, normatives i l’aplicació de taxes difícils d’assumir i complir.

És el moment de treballar per impulsar aquest nou model econòmic que contempla la col·laboració entre entitats i empreses.  És fonamental que les empreses incorporin, de forma natural, aquesta nova cultura, implantant mecanismes a partir de les seves iniciatives per assumir amb responsabilitat el seu futur, la generació d’ocupació i la sostenibilitat ambiental i social. I aquest és un camí que beneficia a tothom.