‘Per no perdre pistonada’, per entitats agremiades al CIESC

ARTICLE D’OPINIÓ
Entitats agremiades al CIESC

Sabadell i la seva demarcació -Conca del Ripoll i Riera de Caldes- configuren una àrea socioeconòmica que és motor del Vallès, amb un pes i una rellevància molt importants: més de 515.000 habitants, amb 15.500 empreses i 200.000 llocs de treball. Un capital humà i empresarial que demana avançar i actuar amb fermesa per posar en marxa les inversions necessàries que ens consolidin com un territori central i motor de l’economia del país. Inversions que ens han de permetre seguir sent competitius per generar ocupació i benestar per al conjunt de la societat.

Hem de ser capaços, entre tots, de fer un Sabadell líder que doni valor a les seves institucions i empreses però, també a l’experiència empresarial que ha demostrat al llarg de la seva història econòmica essent capdavantera en capacitat exportadora i innovadora.

Les inversions públiques que la demarcació de Sabadell ha rebut en els darrers anys no han servit per fer del nostre territori un veritable motor del sud d’Europa. Ens cal millorar les infraestructures, els accessos a la ciutat, els polígons industrials, els eixos comercials i les connexions internes i externes amb la demarcació. Ens falta establir un model de transport públic per carretera i a nivell ferroviari, que ens connecti a través del territori i no només en sentit radial amb Barcelona. Necessitem una estructura viària que permeti flexibilitzar i alleugerir la mobilitat a les vies de comunicació i que les línies de transport públic i els sistemes d’intercanvi modal s’adaptin als nous sistemes de mobilitat de les activitats econòmiques i laborals.

Actualment, l’economia productiva, tant en els sectors industrials com en els serveis i comercials, avança amb rapidesa i amb grans transformacions. Aquesta evolució requereix agilitat per tal d’integrar-hi el màxim nombre de persones amb les millors condicions de vida. És per això que, més enllà de la millora integral de les infraestructures i de la mobilitat, Sabadell ha de disposar d’un model i imatge de ciutat que promogui i faciliti la implantació d’empreses i l’impuls socioeconòmic. És vital aconseguir la màxima agilitat administrativa i donar eficàcia a tots els tràmits habituals de les empreses. Fer de Sabadell una ciutat amable amb les iniciatives econòmiques i amb potencial per a reforçar la seva capitalitat. Només amb aquest compromís aconseguirem una ciutat que doni qualitat de vida als seus ciutadans perquè, en definitiva, la creació d’ocupació i especialment de qualitat, fomenta la vida digne de les persones.

Des del CIESC tenim la voluntat de treballar estretament amb l’administració per aportar el coneixement de les empreses. Per això, volem participar en ens i òrgans mixtes de col·laboració amb l’administració que siguin realment efectius per a la promoció socioeconòmica de la ciutat. Només així, detectarem les necessitats de les empreses per impulsar solucions que facin possible aquesta empenta a tots nivells: creant llocs de treball, implantant noves empreses, millorant la formació qualificada i especialitzada i promovent la innovació.

No volem substituir el rol de l’administració. Volem ser útils complint amb la nostra responsabilitat, fomentant la implantació de mesures adequades i eficaces.

És l’administració la qui té competències en la promoció econòmica de la ciutat, en donar a conèixer la ciutat al món i als empresaris que hi volen invertir, en facilitar la disposició d’espais adequats, crear els corresponents accessos i serveis i fer possible l’agilitat administrativa.

Les entitats econòmiques tenim coneixement directe de la realitat de les empreses. De les necessitats formatives, dels perfils professionals, de les problemàtiques administratives o de finançament, dels productes que produïm, de les necessitats de fires i congressos i, també, del missatge que les nostres empreses volen transmetre al món.

A Sabadell, son moltes les entitats i les persones compromeses amb el desenvolupament de la ciutat, ja sigui a nivell social, educatiu, sanitari, cultural, esportiu, dels serveis i de la indústria. I és per això que considerem clau el paper de tots els agents que fan ciutat perquè, des de les competències pròpies de cadascú, podem aconseguir resultats concrets que donin resposta als importants reptes que tenim al davant.

Des del CIESC apostem pel diàleg, per parlar i escoltar, i escoltar especialment a totes aquelles persones i entitats que saben de cada matèria. Estem convençuts que podem consensuar, en el menor temps possible, actuacions efectives que facin de Sabadell i del nostre territori el motor que tots volem veure funcionar.

Només construint una relació de confiança entre tots podem fer de Sabadell i la seva demarcació el territori que doni respostes a la necessitats de les persones que hi vivim.

Signen aquest article les entitats agremiades al CIESC: Centre Metal·lúrgic; Gremi de Fabricants de Sabadell; Sabadell Comerç Centre; Associació Catalana de Teixidors Auxiliars; Gremi de Tallers de Reparació i venda d’Automòbils i recanvis de Sabadell i província de Barcelona; Gremi d’Instal·ladors Electricistes i Fontaneria de Sabadell i Comarca; Xarxa Onion; Agrària Vallès; Gremi de Constructors d’Obres de Sabadell I Comarca; Associació d’Empresaris d’Indústries Químiques de Sabadell i Comarca i Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials.