Josep Escartín al Ple Municipal

Una administració “lenta i muda”

El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartín, s’acomiadarà aquest dijous de les seves funcions carregant contra el silenci administratiu de l’Ajuntament i l’incompliment en la resposta de l’administració així com la presumpció de culpabilitat que sovint es deriva cap al ciutadà. Escartín manté que “no es pot sempre pensar que el ciutadà vol enganyar l’administració”. Així ho escriu a l’Informe 2017 de l’Oficina del Síndic. 

Escartín lamenta que Torra SA faci pagar al ciutadà la reposició d’elements dels nínxols funeraris en cas de vandalisme o robatori. L’administració actua a l’empara del reglament municipal de cementiris però el Síndic considera que no és ajustat ja que és competència municipal vigilar el recinte del cementiri malgrat que tingui moltes portes i sigui molt gran.

“És contrari a la equitat que s’exigeixi el manteniment del bon estat físic de les sepultures al titular del dret funerari, així com fer-se càrrec dels danys causats pels actes vandàlics o robatoris que es produeixin sobre aquelles, quan no s’ha complert amb la vigilància i control”, assegura Escartín a la memòria, recordant que el contracte de concessió inclou una pòlissa d’assegurança.

Reprenent una crítica habitual, el Síndic recorda que els vigilants de la zona blava no són agents de l’autoritat, lamentant que quan algú és sancionat “hi ha molt poca diferència entre tenir el tiquet o no tenir-lo”. Escartín sosté que “l’administració no pot pensar sempre que se la vol enganyar”.

“Multitud de queixes i reclamacions”

En canvi, Escartín carrega contra el silenci administratiu habitual de l’administració. “Hi ha multitud de queixes i reclamacions que no vénen pel contingut de la petició o consulta, ja que l’Ajuntament ni tan sols li ha donat resposta, ha omès el seu deure legal de resoldre. Pretendre que la ciutadania conegui el significat d’aquest ‘silenci’ en relació al que demana no s’adequa al que s’espera d’una bona administració”, diu la memòria. El Síndic també manté que l’administració incompleix els terminis per resoldre les sol·licituds ciutadanes.

“També la majoria de consultes i queixes sobre llicències urbanístiques tenen a veure amb l’incompliment reiterat i de forma clara dels terminis que la Llei d’Urbanisme imposa per a cada tipus d’elles, (majors, menors, ús i ocupació, comunicats…). Aquests problemes dificulten als propietaris l’exercici del seu dret a edificar, i suposen uns greus perjudicis econòmics als agents implicats (constructors, personal operatiu, tècnics…). Una altre conseqüència de l’incompliment de terminis, és la caducitat dels expedients oberts, com els de disciplina urbanística, o de molèsties per sorolls i problemes de convivència, en que hi ha queixes que es remunten a fets de molts anys enrere, i que s’han obert i tancat per caducitat en vàries ocasions, i fan que la persona afectada, tingui una sensació de desemparament, i que no és un bon indicador d’una bona administració”.

També hi ha nombrosos expedients caducats per queixes respecte als sorolls, que són una de les principals molèsties als veïns. Des de l’any 2006, per exemple, hi ha queixes per les molèsties que causa  la ocupació il·legal d’un hort. Escartín exhorta el consistori d’actuar de forma contundent (ara no ho fa o ho fa de forma massa dilatada) si cal sancionant els causants de les molèsties o precintant-ne les activitats.

Un miler d’actuacions

Durant l’any 2017, el Síndic va fer 1.012 actuacions, obrint 123 expedients, 11 dels quals d’ofici. Les principals actuacions obertes tenen relació amb l’atenció social (18 per cent), les multes de trànsit (12 per cent), l’ús de l’espai públic (12 per cent),  la contaminació acústica (10 per cent), la gestió tributària (6 per cent) i els procediments administratius (5 per cent).

El 54 per cent de les resolucions donen la raó al ciutadà envers l’Ajuntament. Només el 12 per cent acaben considerant que no existeix greuge de l’administració.

El Síndic s’acomiada del càrrec després de dos anys en funcions. Ho fa esperant successor, després del fallit procés de renovació, i també veient com aplica l’Ajuntament l’obligació de no cobrar la plusvàlua si no hi ha benefici econòmic amb l’operació. Escartín intervindrà dijous al ple, on presentarà el seu Informe relatiu a l’any 2017.

Foto portada: Escartín, presentant la memòria del 2016. Autor: David B.