Foto: M.Tornel.

‘Serveis funeraris abusius a Sabadell’, per Associació Sabadell Memorial

ARTICLE D’OPINIÓ
Associació Sabadell Memorial

Des del 2005 i 2010, quan l’Ajuntament Bustos negociava la concessió dels serveis funeraris fins el 2027 i del Cementiri fins el 2044,  la nostra Associació ha demanat la millora de l’estat del Cementiri i la rebaixa i la justificació dels preus dels serveis. Creiem haver col·laborat  en la rebaixa dels preus de renovació de les concessions de sepultures i en que el termini mínim de les concessions sigui, avui, de 15 anys enlloc dels 30 inicials, reduint amb tot plegat l’esforç econòmic de les famílies.

Tot plegat, però, son només mesures pal·liatives, doncs no hem pogut veure solucionat el problema de la deficient gestió del Cementiri, que va generar les alarmes socials d’aquells anys i que el Síndic ja denunciava en el seu informe de juny del 2016 quan deia el següent:

“Des de l’any 2011el Síndic ha rebut més de 50 queixes relatives a les concessions funeràries i els serveis funeraris en general… principalment dels terminis de les caducitats de les concessions… de l’elevat preu de renovar-les, de la manca d’informació de la concessionària…l’elevat cost dels serveis… i… robatoris…”.

En el darrer Ple municipal s’ha aprovat cuita-corrents el nou Reglament del Cementiri de Sabadell, al que la nostra Associació havia presentat al·legacions amb 17 punts concrets on demanàvem, entre altres “que les concessions atorgades fins a l’any 1988, cal entendre-les fetes a 99 anys i no a 50, que es rebaixin el preus i els terminis de renovació i que la informació dels preus fos prou entenedora, demanant l’arbitratge de la Generalitat i uns nous estudis econòmics”. En la nostra al·legació (publicada íntegre al nostre blog, amb les imatges de les deficiències observades) demanàvem també la millora del servei d’escales metàl·liques, l’assegurança en cas de robatoris, la moratòria per morositat, un espai d’aigua per espargir les cendres, la justificació jurídica de l’IVA del 21 per cent perquè a la taxa de neteja, també concessionat, no es paga, la renúncia al cànon del 10 per cent (o preu de lloguer, alternativament), el calendari de les inversions pendents, celebrant les ja realitzades i que es busquin localitzacions per a nous tanatoris.

Però sobretot [demanàvem] llum, debat, diàleg i una nova justificació econòmica dels terminis mínims basats en el compte d’explotació integrat, és a dir, les auditories promeses.

Lamentem que, a dia d’avui, no hem rebut cap noticia de la regidoria de Salut a les nostres al·legacions i que el Reglament s’hagi aprovat per la via ràpida. Tampoc hem estat atesos en l’al·legació que vam fer a les Ordenances municipals, aprovades a l’anterior plenari, en el sentit que es rebaixessin els preus dels 600 nous Columbaris per a cendres de 307,65 euros perquè rescabalen la totalitat de la inversió i els beneficis de la gestió, doncs segons els nostres càlculs el preu hauria de ser de 169,36 euros, atès que son concessions que podran ser renovades.

Crèiem doncs que els preus dels serveis funeraris a Sabadell, aprovats per l’Ajuntament, són abusius en part degut a la situació de monopoli real que té l’empresa concessionària per a Sabadell i tres municipis veïns, amb uns beneficis estimats de 1,24 milions d’euros, el 2015, segons AXESOR. Per altra banda l’Ajuntament rep els cànons que, lògicament, repercuteixen en els preus. Segons els nostres estudis, la gestió de l’espai dels morts a Sabadell és, com a mínim, deu vegades més car, per metre quadrat, que els impostos d’un habitatge de vius.

Foto: cementiri de Sabadell. M.Tornel.