La inserció laboral de persones amb discapacitat Intel·lectual

L’article 27 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat aprovat el 2006 per l’Organització de les Nacions Unides, reconeix el dret d’aquest col·lectiu a treballar en un entorn obert, inclusiu i accessible, sense que siguin discriminades per aquesta raó.

La Llei obliga a les empreses de més de 50 treballadors a contractar persones que tinguin almenys un 33% de discapacitat. No obstant això, no totes ho fan i en qualsevol cas, s’accepten més aquelles persones que tenen una discapacitat física i menys les que tenen una discapacitat intel·lectual.

Encara hi ha molts estereotips i prejudicis. Des de l’inici de la crisi l’any 2008 s’han perdut molts llocs de treball i, fins i tot, algunes de les mateixes persones amb discapacitat pensaven que, si no hi havia feina per a les altres persones, per a ells encara menys. Amb tot, perquè es consideren ciutadans i ciutadanes de segona. I això no pot ser.

Per aquest fet és molt important la tasca de les entitats que es dediquen a la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables.

A Sabadell, comptem amb el Servei d’Inserció Laboral TAINA que forma part de la Fundació Privada ATENDIS i que és centre col·laborador del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats com la Fundación ONCE.

Aquest servei va adreçat a les persones amb discapacitat intel·lectual i porta a terme un suport individualitzat de cada pas del procés de la inserció que contribueix a garantir una relació laboral estable mitjançant la metodologia de “Treball amb Suport”.

Aquest suport s’aplica a la persona treballadora facilitant l’aprenentatge de les tasques (formació al lloc de treball) i l’adaptació a les necessitats, interessos i característiques del lloc de treball i a les empreses col·laboradores seleccionant la persona candidata i formant-la al lloc de treball. Sempre amb l’ajut i la supervisió de les persones Preparadores Laborals i fent seguiment de la relació laboral amb valoració del grau d’adaptació i gestió d’incidències, si es presenten.

La mitjana d’edat de les persones ateses és de 20 anys i majoritàriament venen orientades per Escoles d’Educació Especial (Xaloc, Xalest i Flor de Maig) així com de Serveis Socials o Promoció Econòmica dels Ajuntaments dels diferents municipis de la nostra comarca. Actualment són 60 les empreses que tenen contractades persones amb discapacitat intel·lectual provinents del nostre servei.

En els darrers cinc anys s’han atès 107 persones demandants d’ocupació, de les quals 94 s’han incorporat a llocs de treball en empresa ordinària. Aquest alt percentatge d’insercions no es donava des d’abans de la darrera crisi econòmica.

Hi ha, encara, molta feina a fer i cal la sensibilització de les empreses i de la pròpia societat que han de veure a aquestes persones que cerquen un lloc de treball digne com a conciutadans i conciutadanes amb els seus mateixos drets i obligacions.

Siguem realistes, hi ha dificultats, encara importants, en el mercat de treball i els reptes que tenim augmentaran. Els canvis de model productiu, la realitat de l’abandonament escolar prematur (AEP) i la futura estructura de la població a Sabadell (previsió 240.151 habitants el 2033 amb un creixement del 12,41 per cent dels quals el 84,23 per cent seran immigrants i un sobre envelliment amb 52.969 persones mes grans de 65 anys) en són tres exemples clars.

Sabadell (Ajuntament, entitats, empreses i persones) ha d’estar preparada per afrontar aquesta realitat i ha de vetllar perquè el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual tingui el seu lloc i l’atenció que es mereix.

Josep M. Suàrez
President Fundació Atendis