Foto portada: Sabadell, des de l'aire, amb una certa contaminació com es pot veure. Autor: @Sr_JOF via Twitter.

[Document] Aquesta és la Declaració d’emergència climàtica de Sabadell

L’Ajuntament ha aprovat aquest dimarts la Declaració d’emergència climàtica de Sabadell i l’Agenda 2030. Es tracta el document marc per lluitar contra l’escalfament global. S’ha aprovat amb el suport dels grups municipals del PSC, Esquerra Republicana, Ciutadans, Junts per Sabadell i Podem. La Crida s’ha abstingut perquè considera el document “insuficient”. 

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. El document dissenya l’acció global fins al 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta per assolir una meta comuna: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —que contempla les tres cares del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental. És d’aplicació universal i es desplega mitjançant una bateria de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa, la injustícia, la desigualtat i el canvi climàtic, fins a la promoció de l’educació, la salut, la pau i la sostenibilitat. Cada ODS es desplega en un seguit de fites, 169 en conjunt, que dibuixen el camí a seguir.

L’Ajuntament de Sabadell reconeix que el planeta, i dins seu els éssers vius i els ecosistemes es troben en greu perill. Prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la biodiversitat del IPBES (Plataforma Intergovernamental Científica Normativa sobre Diversitat Biològica i Serveis dels Ecosistemes) i sobre l’escalfament global d’1,5 ºC de l’IPCC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic),
que alerten d’un rumb que porta a impactes irreversibles d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per l’activitat humana. Així doncs, no respondre davant la crisi ecològica i social suposaria la mort de milions de persones, a més de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.

En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica i la gravetat de la situació. Admetem les evidències científiques, així com que el camí de reducció de les emissions proposat és l’única manera de protegir l’existència d’un futur per al municipi i el planeta. La ciutadania ha d’entendre la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament de Sabadell ha de tenir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una urgent adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global.

Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les temperatures globals a 1,5 ºC.

Un estat d’emergència implica redirigir tots els recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta. La declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ambiental i l’enorme canvi de model necessari per frenar l’emergència. Davant d’aquesta emergència, l’Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals, a partir dels principis de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i estructurat en els diferents plans estratègics sectorials dels que disposa l’ens municipal. Destacaríem aquells que són d’obligada disposició com ara: el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el Pla per la Millora de Qualitat de l’Aire, el Pla d’Acció contra la Contaminació Acústica, el Pla de Prevenció de Residus, el Pla de Prevenció d’Incendis, el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable, o aquells pels quals l’Ajuntament s’ha compromès de forma voluntària: com el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible.

És per tot això que l’Ajuntament de Sabadell ACORDA:

1. ARRIBAR al balanç net zero d’emissions de carboni no més tard de 2050 a partir dels compromisos polítics, normatives i recursos humans i econòmics implementats per garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle. Aturar tanmateix la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.

2. APROVAR estratègies i projectes executius – amb accions, indicadors, pressupost i calendari – per abandonar de forma progressiva els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària, i apostar per un nou model de producció i consum, configurant un pla d’accions estratègiques sota el nom d’Agenda 2030 de Sabadell, configurat en dos blocs: els compromisos assumits respecte de l’àmbit d’actuació d’Ajuntament i els compromisos assumits respecte del total de l’activitat municipal.

  • COMPROMISOS AJUNTAMENT: impulsar les infraestructures destinades al transport públic i col·lectiu i nous serveis de mobilitat sostenible; ambientalitzar el 100% de la flota municipal (vehicles i autobusos); impulsar la competitivitat i l’ús segur i còmode de la bicicleta implementant el Pla Director de la Bicicleta de Sabadell a 2025 i les eines adients per regular els vehicles de mobilitat personal;  pacificar el 100% dels entorns escolars i equipaments sensibles, crear espais per als vianants i de prioritat invertida, i iniciar l’aplicació de les Zones de Baixes Emissions amb restriccions estructurals abans de 2024; gestionar la mobilitat de forma intel·ligent amb criteris de sostenibilitat com ara la velocitat variable, la tarificació adequada del transport públic i la tarificació progressiva de l’aparcament incrementar el verd urbà, el drenatge de l’aigua pluvial al subsòl i la capacitat d’adaptació climàtica amb nova infraestructura verda i blava; impulsar l’energia solar fotovoltaica a un total de 70 equipaments municipals i aplicar criteris d’eficiència energètica en els equipaments municipals;
  • COMPROMISOS CIUTAT: assolir el balanç net d’emissions de carboni no més tard del 2050; apostar per una mobilitat urbana descarbonitzada prioritzant els desplaçaments no motoritzats; promoure l’augment de l’eficiència energètica i l’autosuficiència energètica amb projectes de rehabilitació energètica; fomentar el consum responsable de l’aigua potable, el consum d’aigua d’aixeta com opció més sostenible, i impulsar el consum d’aigua regenerada potenciant altres formes d’aprofitament de l’aigua impulsar un nou model productiu agrari i de consum basat en l’agricultura de proximitat i canvis en el consum de productes alimentaris; conservar i protegir els espais naturals per la prevenció d’incendis i mantenir els recursos forestals existents al territori amb una gestió forestal proactiva; aconseguir una política de residu zero incrementant la recollida selectiva mitjançant nous models de gestió i impulsar projectes innovadors de simbiosi industrial, reduir els nivells de contaminació atmosfèrica (NO2 i PM10) en un 25% al 2024; optimitzar els espais educatius i d’informació existents per empoderar a la població sobre l’emergència climàtica.

3. INICIAR la implantació de mesures de mitigació i d’adaptació del municipi a la crisi climàtica i les seves conseqüències: increment de la temperatura global, onades de calor, irregularitat de les precipitacions i altres manifestacions ja demostrades científicament, a partir de la planificació estratègica (accions, pressupost i calendari), i alineant els pressupostos municipals a l’Agenda 2030 amb priorització de les accions estipulades.

4. VERTEBRAR en el funcionament de l’administració pública els valors de la democràcia i la transparència com a pilars fonamentals de totes les mesures que s’apliquin per garantir una transició ecològica justa.

5. ESTABLIR un mecanisme de presa de decisions ciutadana amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades, reforçant la disponibilitat i accessibilitat de les dades en obert. Alhora, estructurar un sistema d’indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables.

6. ASSUMIR l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com a paradigma d’actuació de per al proper decenni, ja que els governs locals són al centre de l’Agenda i tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) tenen fites que apel·len directament a les responsabilitats locals.

7. PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre l’aplicació de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible a més del compromís per actuar cercant la major implicació i participació ciutadana en el marc dels espais i canals establerts.

8. SITUAR les persones, el planeta i la prosperitat al centre de totes les accions liderades pel municipi, promovent la pau i reforçant el treball en partenariat.

9. DESIGNAR la Taula de Sostenibilitat Urbana com l’òrgan de seguiment, validació i control de l’execució dels compromisos adquirits en aquest acord, en coordinació amb la Taula de l’Aigua i la Taula del Rodal i/o d’altres espais i canals de participació ciutadana.

10. Fer difusió de la Declaració a través dels mitjans de difusió i comunicació disponibles, i donar trasllat als agents implicats: Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat; Diputació de Barcelona – Àrea d’Acció Climàtica; Consell Comarcal del Vallès Occidental – Àrea de Territori; Ministerio para la Transició Ecológica y Reto Demográfico; Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat i la Red de Ciudades por el Clima.