Opinió de Josep Milà (CIESC): ‘Els poligons fan ciutat’

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà, Secretari tècnic de CIESC

És evident que els polígons de Sabadell no tenen el tractament d’espais urbans amb  condicions de ciutat com la resta de barris i sectors. Tanmateix, els polígons i àrees de concentració de l’activitat econòmica són ciutat i contribueixen a donar-li vida i impuls: ocupen un 12,8 per cent del terme municipal i entre el 70 i el 80 per cent de persones que hi treballen cada dia, són residents a la ciutat.

Sabadell disposa de set polígons amb més de 1.000 empreses instal·lades -més del 20 per cent del total de la ciutat- esdevenint un pol estratègic de creixement i generació d’impactes socioeconòmics que revitalitzen la ciutat i els municipis veïns. Teixeixen una xarxa de relacions comercials que són la base econòmica de tot el Vallès.

Des de CIESC volem posar en valor la seva importància i la necessitat d’impulsar la seva modernització i reactivació en tots els aspectes. Dotar de bons serveis a aquests espais és imprescindible per afavorir que els seus beneficis, en forma d’activitat i llocs de treball, repercuteixin positivament en el territori. I en aquest sentit, per CIESC, hi ha dues línies d’actuacions estratègiques prioritàries que permetrien potenciar la seva competitivitat i fomentar el seu creixement.

D’una banda, els polígons necessiten inversions immediates per millorar la qualitat urbanística i l’accessibilitat. És imprescindible construir noves infraestructures de mobilitat per connectar- nos a la xarxa d’autopistes i reduir la perillositat actual de moltes cruïlles i accessos. Fóra essencial, també, disposar d’un transport públic que faciliti als treballadors l’accés als diferents sectors de cada polígon i evitar deixar aïllades a moltes empreses. I, alhora, dotar de serveis competitius, a nivell tecnològic i de comunicacions, que donin resposta a les necessitats de les empreses, les actuals i les que han de venir.

Una segona línia d’actuació recau sobre el tractament fiscal i administratiu per definir un marc regulatori atractiu per a les empreses que inclogui ordenances que incentivin l’activitat i agilitat administrativa per a tots els tràmits. Si es creen unes condicions favorables per a la inversió, especialment amb bonificacions per a l’adequació de naus sense activitat, facilitarem la  implantació de noves empreses i, sobretot, la  creació d’ocupació. En aquest sentit, fóra necessari adequar espais útils  per a microempreses i noves empreses tecnològiques.

CIESC creu convenient impulsar un estudi específic de revisió d’usos, regulacions i  planificació urbanística de cada polígon, des d’una perspectiva de modernitat i promoció de Sabadell com a ciutat atractiva per a les empreses, amb els serveis i accessos que necessiten per a la seva viabilitat.

Els polígons fan ciutat. Si els potenciem, reforcem la ciutat i el seu dinamisme socioeconòmic. Són una palanca empresarial interconnectada amb tota la xarxa d’empreses i el mercat laboral. Progressar i modernitzar-los és apostar per Sabadell.