Convoquen 32 noves places d’agent de la Policia Municipal

L’ajuntament de Sabadell ha obert la convocatòria d’oposició lliure per cobrir 32 places d’agent de Policia Municipal. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de març.

El projecte de reestructuració i creixement de la plantilla de la Policia Municipal té l’objectiu de comptar a partir del 2022 amb una plantilla de 275 agents. Per presentar-se, els aspirants han de tenir la ciutadania espanyola, haver complert els 18 anys i tenir el títol de Graduat/da en Educació Secundaria, Graduat/da Escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitja, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent superior o títol equivalent a efectes laborals (en el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger caldrà acreditar la corresponent convalidació o homologació).
El procés de selecció constarà de tres fases diferents: fase d’oposició, fase de capacitació i fase de pràctiques en el terme municipal. Durant la fase d’oposició, les persones aspirants han de passar una prova teòrica sobre cultura general; un conjunt de proves físiques; una prova pràctica sobre competències bàsiques de l’agent de la policia local; proves psicotècniques; una prova de coneixements de català i, finalment, una entrevista individual.

Les persones que superin la fase d’oposició i la prova mèdica començaran la segona fase, o de capacitació, que consisteix en un curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (tret d’aquelles que acreditin tenir aprovat l’esmentat curs). Finalment, els aspirants que hagin superat la fase de capacitació hauran de passar un període de practiques de 12 mesos a l’ajuntament de Sabadell per tal de garantir la seva idoneïtat.

Foto portada: escuts de la Policia Municipal de Sabadell. Autor: David B.