Jornada Egarsat sobre la reforma laboral 2012

La reforma laboral, més enllà del preu de l’acomiadament

El preu de l’acomiadament i el fet que s’amplien els supòsits que permeten acomiadar un treballador de forma procedent han marcat els titulars al voltant de la reforma laboral, aprovada pel govern central fa dues setmanes per decret. Aquest dijous, però, més de 200 gestors i representants d’empreses han volgut apropar-se a altres claus d’aquesta reforma.

Dos centenars llargs de persones, sobretot representants de gestories però també d’empreses de Sabadell i altres municipis han assistit a l’hotel Sabadell a la jornada ‘Les claus de la reforma laboral’, que ha dut a terme la mútua laboral Egarsat.

El professor de Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat de Barcelona i advocat José Luis Salido ha explicat claus de la reforma, formulant-ne algunes que són menys conegudes que el preu de l’acomiadament. Fem un breu llistat agrupant-les en blocs.

Mesures per afavorir trobar feina:

· Les ETT podran actuar com a “agències de col·locació”.
· La formació del treballador passa a considerar-se un dret (20 hores per any retribuides) i es crea un compte de formació personal derivat del número de Seguretat Social.
· Es crea un nou contracte de formació per a joves d’entre 16 i 25 anys sense qualificació professional. La durada màxima és de tres anys. Es bonifiquen les quotes a la Seguretat Social en aquests casos. Fins que l’atur no baixi del 15 per cent, també són aplicables per a persones menors de 30 anys.
· Les empreses amb menys de 50 treballadors poden concertar un contracte de suport als emprenedors amb incentius fiscals, com una deducció de 3.000 euros i si es contracta un aturat una subvenció de la meitat de la prestació que li quedés per cobrar, entre altres bonificacions. El treballador contractat podrà cobrar el 25 per cent de la prestació de forma compatible amb el salari.
· Es permet fer hores extres als contractats a temps parcial.
· Es potencia el treball a distància, sent deure empresarial la formació continua, la protecció de la salut i la seguretat o la informació.
· Es bonifiquen amb 500 euros anuals aquells contractes en pràctiques o de substitució que passin a ser indefinits.
· Se suspèn l’encadenament de contractes en pràctiques.

Mesures per flexibilitar l’activitat:

· Desapareixen les referències a les categories professionals.
· L’empresa pot organitzar de forma irregular una part de la jornada laboral anual.
· Es potencia la mobilitat funcional dins l’empresa.
· Es simplifiquen els supòsits per un canvi substancial de condicions de feina, com un canvi en el sou.
· S’elimina l’autorització administrativa per extinció de contractes de treball i també en els Expedients de Regulació d’Ocupació, sent causa suficient la disminució de vendes durant tres trimestres seguits.
· Es simplifica acomiadar per absentisme o falta d’adaptació técnica al lloc de treball.

Negociació col·lectiva, bancs i caixes i treballadors públics:

· Els convenis d’empresa tindran prioritat sobre els convenis del sector.
· Es limiten les indemnitzacions a alts càrrers de les caixes i bancs que han rebut fons públics.
· Es permet l’acomiadament per causes tècniques, organitzatives o de producció si s’encadenen tres trimestres seguits d’insuficiències pressupostàries a l’administració.