Mercat Centre Sabadell

2017: any marcat per registrar una de les dades d’atur més baixes des de 2008 a Sabadell

ANÀLISI
Observatori de l’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell

L’any 2017 ha estat marcat per registrar una de les dades d’atur més baixes des de 2008 a Sabadell. En l’últim any, l’atur registrat s’ha arribat a situar en les 12.595 persones desocupades durant el mes de juliol, la xifra més baixa des del mes d’octubre de 2008. Tot i això, aquesta xifra encara és superior als 8.600 aturats registrats de mitjana de l’any 2007.

De fet, 2017 ha finalitzat amb 13.441 persones desocupades a Sabadell i representa un descens de l’atur de 776 persones respecte del mateix període de l’any anterior. Per tant, menys persones consten al registre de l’atur a la ciutat i durant l’any 2017 ha continuat la dinàmica de descens del nombre de persones desocupades a la ciutat, si bé en el darrer trimestre aquesta dinàmica ha perdut embranzida.

Evolució de la taxa interanual de l'atur. Font: OEL
Evolució de la taxa interanual de l’atur 2008-2017. Font: OEL

L’evolució de l’atur durant 2017 mostra que, després d’uns primers nou mesos amb taxes semblants a les que es registraven en períodes anteriors, en el darrer trimestre s’ha produït un lent però progressiu refredament en la baixada de l’atur registrat a Sabadell.

Aquesta dinàmica de refredament també s’observa en el conjunt de la comarca i a la resta de Catalunya, si bé en ambdós àmbits territorials la davallada de l’atur és més intensa que la de Sabadell. Caldrà veure quines són les dades de 2018 per comprovar si es consolida aquesta tendència.

Evolució de l'atur segons sexe
Evolució de l’atur segons sexe 2007-2017. Font: OEL.

L’evolució de l’atur registrat segons sexe ha estat desigual en els darrers 12 mesos. Així, si l’any 2016 finalitzava amb un pes de l’atur femení del 54,5%, l’any 2017 aquest percentatge creix fins al 55,8%. A poc a poc, l’atur femení (percentatge de dones aturades respecte del total d’aturats) es va situant en un percentatge semblant al que hi havia abans de l’esclat de la crisi (proper al 60%).

Pel que fa a l’evolució de l’atur per grups d’edat, s’observen dinàmiques desiguals. Per exemple, augmenta el nombre d’aturats de menys de 25 anys en el darrer mes de 2017, trencant la dinàmica de descens de l’atur dels últims mesos. L’any 2017 conclou amb 877 joves aturats, un 4,9% més que els que hi havia comptabilitzats el mes de desembre de 2016.

En canvi, els altres dos grans grups d’edat continuen registrant descensos en la desocupació. D’una banda, els aturats d’entre 25 i 44 anys, amb 244 persones desocupades menys (-4,4%). De l’altra, els de 45 anys i més, amb 573 persones desocupades menys (-7,3%).

Evolució del nombre d’aturats per durada de la demanda 2010-2017. Font: OEL

Pel que fa a la durada en situació d’atur, el nombre de desocupats de llarga durada (més de 12 mesos a l’atur) ha disminuït un 14,4% (987 aturats menys). Continua un any més, doncs, la pèrdua de pes relatiu dels aturats de llarga durada respecte del conjunt d’aturats. En canvi, els d’una durada inferior a sis mesos a l’atur han augmentat un 4,2% en el mateix període (229 aturats més).

Per grans sectors d’activitat, tots registren una davallada del nombre de desocupats l’any 2017. El sector serveis, que és el que més aturats concentra a la ciutat (un 65,9% del total), registra una davallada del 3,6% respecte del mes de desembre de 2016 (329 aturats menys). El nombre d’aturats a la construcció cau un 11,4% (180 aturats menys), mentre que el nombre d’aturats a la indústria ho fa un 13,3% (320 aturats menys). En canvi, augmenta el col·lectiu d’aturats sense ocupació anterior (un 5,7%; 52 aturats més).

87 per cent dels nous contractes són temporals

Per acabar, durant l’any 2017 s’han formalitzat 62.978 contractes laborals a la ciutat, un 3,3% més que l’any anterior (1.985 contractes més). Del total de contractes, un 87% han estat temporals. Pel que fa a la durada dels contractes, un 37,8% del total han tingut una durada igual o inferior a un mes.